கறைகளை நீக்க, முகத்தில் மதுவைப் பயன்படுத்துங்கள், தோல் பளபளப்பாக இருக்கும்